зема

 • 101комисионер — (лат. commissionarius) 1. тој што зема стока за продажба во комисион 2. трг. посредник, тој што врши трговски работи за туѓа сметка, со извесен надоместок …

  Macedonian dictionary

 • 102консидерација — (лат. consideratio) 1. набљудување, разгледување 2. размислување проценување 3. испитување, земање предвид почитување, уважување …

  Macedonian dictionary

 • 103контрибуција — (лат. contributio) 1. придонес, прилог 2. заеднички придонес 3. во време на војна: данок што го зема окупаторот од окупираното население 4. по војна: обештетување што победената држава му го плаќа на победникот репарации …

  Macedonian dictionary

 • 104космизам — (грч. kosmos) земање на вселената и на појавите во неа како предмет на уметничко, обично книжевно творење …

  Macedonian dictionary

 • 105лицитација — (лат. licitatio) јавна продажба со натпреварување во цената и во условите за купување или за продажба на нешто, за изведување на некои работи или за давање и земање под закуп, наддавање …

  Macedonian dictionary

 • 106мезе — (тур. meze) јадење што се зема со некој пијалак, закуска …

  Macedonian dictionary

 • 107минуциозен — (фр. minutieux) 1. што ја зема предвид и најмалата ситница многу точен 2. внимателно изработен, подробен, исцрпен, совесен …

  Macedonian dictionary

 • 108мистрија — (итал. mestola) ѕидарска алатка во вид на лопатка со која се зема и се размачкува малтер …

  Macedonian dictionary

 • 109мономанија — (грч. mono, mania) 1. болна склоност само кон едно нешто фиксидеја 2. непрекинато истакнување само на себеси како најинтересна личност, земање на сопствената личност како пример (душевна состојба) 3. болен нагон за бесмислени (често опасни) дела… …

  Macedonian dictionary

 • 110натуралистички — (лат. naturalis природен) 1. во духот на натурализмот 2. што е во хармонија со природата, што ги гледа работите од гледиштето на природните науки и ја зема природата за углед или ја смета само неа за меродавна 3. што ги смета природата,… …

  Macedonian dictionary

 • 111об-арт — (скр. од анг. objective art објективна уметност) ум. уметнички правец сличен на поп артот, но подоследен во предочувањето на конкретното (кога уметникот сака да претстави во своето дело некој лик, не го слика и не го ваја, туку зема вистински… …

  Macedonian dictionary

 • 112орален — (лат. оѕ, oris уста) 1. што се однесува на устата, устен 2. за лек: што се зема преку устата, што се голта …

  Macedonian dictionary

 • 113перорален — (лат. peroralis) што се зема преку устата (на пр., лек) …

  Macedonian dictionary

 • 114претекстира — (лат. praetextus) ce изговара, се правда, наведува како причина или повод, зема како изговор …

  Macedonian dictionary

 • 115приватизација — (лат. privatisas) 1. присвојување, земање како свое сфаќање дека некоја јавна функција е приватна работа на поединецот што ја врши 2. претворање од национална во приватна сопственост …

  Macedonian dictionary

 • 116пролепса — (грч. pro lepsis земање однапред) 1. рет. одговарање однапред на забелешките или приговорите за кои говорникот претпоставува дека би можеле да му бидат поставени 2. грам. антиципација на субјектот на споредната реченица во претходната (главната)… …

  Macedonian dictionary

 • 117процент — (лат. pro centum) 1. стоти дел од некое количество или од некој број што се зема за единица 2. доход добиен на секои 100 парични единици капитал се бележи со знакот % …

  Macedonian dictionary

 • 118псевдоподи — (грч. pseudos, pus, podos нога) мн. биол. лажни нозе, непостојани протоплазматски израстоци кај праживотните што им служат за движење и за земање храна …

  Macedonian dictionary

 • 119реалист — (лат. realista) 1. следбеник на реализмот во литературата и уметноста 2. човек што ги зема предвид условите на реалниот живот, практичен, трезвен човек 3. фил. следбеник на реализмот во схоластичката филозофија …

  Macedonian dictionary

 • 120синегдоха — (грч. Synekdoche) поетска и говорна стилска фигура што се состои од заменување на еден поим со друг, при што се зема дел место целоста (на пр.: тој нема покрив, наместо: нема куќа) …

  Macedonian dictionary